• Regulamin dzieci dowożonych

    • REGULAMIN DZIECI DOWOŻONYCH

     1. Dzieci rano w spokoju oczekują na przyjazd autobusu szkolnego, na wyznaczonych przystankach.

     2. Po wejściu do autobusu wszyscy uczniowie zajmują miejsca, zachowują się grzecznie, kulturalnie, nie hałasują oraz podporządkowują się zaleceniom opiekuna.

     3. Podporządkowanie się zaleceniom opiekuna dowozu wpływa na bezpieczeństwo ucznia.

     4. Uczeń zobowiązany jest stosować się do zaleceń opiekuna.

     5. Nauczyciel dowozu i odwozu sprawdza obecność dzieci w autobusie.

     6. W autobusie szkolnym uczniowie nie spożywają posiłków (chleba, bułek, ciastek ....... oraz nie piją napojów).

     7. W autobusie szkolnym uczniowie nie śmiecą.

     8. W trakcie jazdy uczeń nie może: chodzić po autobusie, wkładać głowy między siedzenia, wstawać, klękać na siedzeniach, itp.

     9. Po wyjściu z autobusu uczniowie klas I – VIII SP wraz z opiekunem dowozu przechodzą do świetlicy szkolnej.

     10. Po skończonych lekcjach uczniowie klas I - VIII SP przychodzą do świetlicy szkolnej.

     11. Negatywne zachowanie ucznia zgłaszane będzie u dyrektora szkoły i wpływać będzie na ocenę zachowania.

     12. Uczeń klasy I - VIII SP może być zwolniony z dowozu lub ze świetlicy szkolnej tylko na pisemną prośbę rodziców.

     13. Zwolnienia z odwozu lub ze świetlicy szkolnej uczeń klas I - VIII SP pozostawia u opiekuna dowozu - opiekun przekazuje wychowawcy świetlicy lub u wychowawcy świetlicy.

     14. Wszelkie zniszczenia spowodowane przez ucznia w autobusie szkolnym finansowo pokrywa rodzic dziecka.