• Regulamin stołówki szkolnej

    • Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej

     im. R. W. Berwińskiego w Zaniemyślu
      

     § 1

     Podstawa prawna

     Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  art. 67 a ( Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r. z późn. zm.).
      

     § 2

     Postanowienia ogólne 
      

     1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła prowadzi stołówkę szkolną.
     2. Stołówka szkolna przygotowuje w zależności od potrzeb osób korzystających z posiłków[1] i możliwości organizacyjnych obiady.
     3. O rodzajach przygotowywanych przez stołówkę posiłków decyduje Dyrektor Szkoły Podstawowej im. R. W. Berwińskiego w Zaniemyślu, zwany dalej dyrektorem.
     4. Stołówka szkolna funkcjonuje w dni nauki szkolnej od trzeciego dnia roku szkolnego, a kończy wydawanie obiadów w środę przed zakończeniem roku szkolnego.
     5. Stołówka szkolna nie funkcjonuje w czasie ustawowych dni wolnych od pracy, świąt i przerw w zajęciach szkolnych oraz w dni wolne od zajęć dydaktycznych.
     6. Regulamin korzystania ze stołówki określa zasady odpłatności oraz warunki korzystania przez uczniów i pracowników szkoły z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej.
     7. Niniejszym Regulamin oraz wszelkie zmiany w nim wprowadzone podane są do publicznej wiadomości w sposób przyjęty przez szkołę.
       

     § 3

     Uprawnienia do korzystania ze stołówki
      

     Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:

     1. uczniowie Szkoły Podstawowej im. R. W. Berwińskiego w Zaniemyślu, zwanej dalej Szkołą;
     2. uczniowie innych szkół z terenu Gminy Zaniemyśl, które nie posiadają własnej stołówki;
     3. dzieci z oddziałów przedszkolnych Szkoły;
     4. inne osoby po uzyskaniu zgody dyrektora Szkoły.
       

     § 4

     Odpłatność za posiłki
      

     1. Posiłek jest opłacany indywidualnie lub refundowany przez ośrodek pomocy społecznej, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zaniemyślu i sponsorów. 
     2. Cena jednego posiłku ustalona jest przez dyrektora Szkoły w porozumieniu z kierownikiem świetlicy i organem prowadzącym.
     3. Odpłatność za posiłek dla osób wskazanych w § 3 pkt 1-3  ustala się na podstawie kosztu surowców zużytych do przygotowania posiłku (tzw. „wsad do kotła”).
     4. Osoby wskazane w § 3 pkt 4 regulaminu ponoszą pełną opłatę za wyżywienie obejmującą koszty:
      a. surowca przeznaczonego na przygotowanie posiłków,
      b. związane z utrzymaniem stołówki szkolnej (w tym zakupu energii, ogrzewania, środków czystości itp.).
      c. związane z wynagrodzeniem pracowników stołówki (świadczeniami BHP, odpisem na ZFŚS i składkami na ubezpieczenie społeczne).
     5. Informację o opłacie za wyżywienie w skali 1 miesiąca podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń świetlicy szkolnej oraz na stronie internetowej w zakładce „Stołówka” najpóźniej 25 dnia miesiąca poprzedniego.
     6. Miesięczny raport z płatnością za obiady dziecka rodzic otrzymuje na Librusie.

     7. W sytuacji istniejącego wzrostu kosztów produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. .
       

     [1] Należy rozumieć jako obiad dla uczniów i innych osób.

     § 5

     Wnoszenie opłat za posiłki
      

     1. Rodzic oświadcza, że jego dziecko korzystać będzie z posiłków w stołówce szkolnej.
     2. Opłatę za posiłki wnosi się z góry do 15-go dnia miesiąca, za który opłata jest wnoszona (czyli za miesiąc październik wpłaty należy dokonać do 15 października). Wyjątek stanowi miesiąc wrzesień, w którym termin wpłat ustala się do 25 września danego roku.
     3. Opłatę za posiłki wnosi się wyłącznie na rachunek bankowy Szkoły Podstawowej w Zaniemyślu, nr: 60 9076 0008 2002 0073 0239 0001 w Banku Spółdzielczym w Kórniku O/Zaniemyśl. W tytule wpłaty należy wpisać: imię i nazwisko dziecka, nazwę szkoły, klasę lub oddział przedszkolny oraz miesiąc, za który wnoszona jest opłata a w przypadku osoby wskazanej w § 3 pkt 4 imię i nazwisko oraz miesiąc za który wnoszona jest opłata.
     4. Termin płatności oznacza dzień wpływu należności na rachunek bankowy wskazany w pkt 3.
     5. Do celów kontrolnych Rodzic lub osoba wskazana w § 3 pkt 4 może być proszona o okazanie dowodu wpłaty.
     6. W przypadku niewniesienia opłaty za posiłki zgodnie z pkt. 2 – 5 do ostatniego dnia miesiąca, osoby wydawanych posiłków od dnia 10-go nastepnego miesiąca do czasu uregulowania należności.
     7. Niewniesienie opłat za posiłki w terminie ustalonym w pkt.2 powoduje naliczenie odsetek ustawowo.
       

     § 6

     Zwroty za niewykorzystane posiłki
      

     1. Rezygnację z posiłku w przypadku osób wskazanych w § 3 pkt 1,3 i 4 należy zgłosić u intendenta, kierownika świetlicy lub telefonicznie /61 28-57-089 w. 23/.
     2. Rezygnację z posiłku w przypadku osób wskazanych § 3 pkt 2 należy zgłosić u osoby wskazanej przez dyrektora danej szkoły.
     3. Rezygnację z posiłku należy zgłosić dzień przed planowaną nieobecnością w godzinach od 8.00 do 10.00. W tym przypadku zwrot dziennej stawki żywieniowej następuje od pierwszego dnia nieobecności.
     4. Dopuszcza się możliwość zgłoszenia nieobecności w danym dniu w godzinach od 8.00 do 10.00. W tym przypadku zwrot dziennej stawki żywieniowej następuje od pierwszego dnia nieobecności następującego po dniu zgłoszenia.
     5. Każda nieobecność zgłoszona zgodnie z pkt 1-2 stanowi podstawę do odliczenia od kwoty należnej za posiłki w następnym miesiącu. W przypadku nieobecności w miesiącu czerwcu zwrot odliczonej stawki żywieniowej następuje na wniosek do dyrektora Szkoły złożony przez rodzica dziecka korzystającego z posiłków lub osobę wskazaną w § 3 pkt 4.
     6. Każda niezgłoszona nieobecność jest liczona jako wydany posiłek i podlega opłacie.
     7. Zasady wskazane w pkt 3 i 4 dotyczą również posiłków refundowanych przez ośrodek pomocy społecznej, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i sponsorów.
       

     § 7

     Zasady zachowania w stołówce
      

     1. W czasie spożywania obiadów uczniowie zachowują się kulturalnie.
     2. Przed okienkiem obowiązuje kolejka w jednym szeregu.
     3. Naczynia należy odnieść do wyznaczonego okienka.
     4. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w jadalni osobom, które nie spożywają posiłków, w tym również rodzicom uczniów.
       

     § 8

     Postanowienia końcowe
      

     1. O wszystkich sprawach zawiązanych z organizacją pracy stołówki decyduje dyrektor szkoły.