• Regulamin świetlicy

    • świetlica - budynek główny

    • REGULAMIN  ŚWIETLICY  SZKOLNEJ ul. Poznańska 28 Zaniemyśl

     1. Świetlica jest jednostką organizacyjną szkoły, która prowadzi pozalekcyjne zajęcia opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne.
     2. W świetlicy szkolnej przebywają uczniowie dojeżdżający klas I - VI, zapisani przez rodziców klas I - III, uczniowie odbywający zajęcia pod opieką nauczyciela.
     3. Zajęcia świetlicowe organizowane przez wychowawców świetlicy odbywają się w następujących pomieszczeniach:
     •  6.30 - 7.20 dzieci klas I - VI w pomieszczeniu P4
     • 7.15 - 8.45 dzieci klas I - III pomieszczenie P4
     • 7.15 - 8.45 dzieci klas IV - VI pomieszczenie (stołówka)
     • 11.30 – 17.00 dzieci klas I - II  pomieszczenie P4 (1a,1b,2a,2c)
     • 12.25 - 15.00 dzieci klas IIb - IIIabc pomieszczenie  A3
     • 12.40 - 15.20 dzieci klas IV - VI  pomieszczenie D2
     • 15.20 - 17.00 dzieci klas I - VI pomieszczenie P4

     Zajęcia z wychowawcą świetlicy odbywają się na świeżym powietrzu.

     Uczniowie dowożeni klas IV – VI do pomieszczenia świetlicy D2 przychodzą  po przerwie.
      

     4. Uczniowie przychodzący i wychodzący ze świetlicy zgłaszają ten fakt wychowawcy świetlicy.

     5. Wszyscy uczniowie przebywający w świetlicy są zobowiązani do: bezwzględnego nakazu przestrzegania procedur

      

      1. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej stałej sali,
      2. Z sali usunięte są przedmioty i sprzęty, krórych nie można skutecznie umyć lub zdezynfekować,
      3. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze,
      4. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą,
      5. Uczniowie nie mogą zmieniać przydziału grup,
      6. Należy wietrzyć  sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także  w czasie zajęć,
      7. Na boisku mogą przebywać  dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest  między nimi dystans,
      8. Różne godziny przerw świetlicowych w celu utrudnienia stykania się ze sobą innych grup dzieci ze świetlicy,
      9. Uczeń nie zabiera ze sobą do szkoły/świetlicy niepotrzebnych przedmiotów,
      10. Do świetlicy może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.


     Wszyscy uczniowie zobowiązani są do:

     a) bezwzględnego podporządkowania się poleceniom nauczyciela,

     b) zachowania ciszy i należytego spokoju,

     c) nieprzeszkadzania koleżankom i kolegom,

     d) pozostawienia po sobie porządku,

     e) aktywnego uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez nauczyciela,

     f) przestrzegania zakazu wychodzenia poza teren świetlicy i szkoły.

      

     6. Starsi uczniowie, którzy sami wychodzą ze świetlicy o wskazanej godzinie przez rodzica w karcie zapisu – informują nauczyciela świetlicy o opuszczeniu pomieszczenia.

     7. Zwolnienie ucznia ze świetlicy szkolnej może nastąpić tylko na pisemny wniosek rodziców. Fakt ten nauczyciel wychowawca odnotowuje w zeszycie. Każdorazowe opuszczenie terenu szkoły bez pisemnej zgody rodziców zostaje zgłoszone telefonicznie rodzicom  i zapisane w dzienniku Librus.

     8. Nauczyciel świetlicy nie odpowiada za przyniesiony przez ucznia z domu sprzęt i zniszczenie go podczas zajęć opiekuńczo- wychowawczo – dydaktycznych.

     9. Wszelkie pochwały oraz uwagi wpisywane są do Librusa.  Wychowawca klasy ma obowiązek uwzględnić zawarte w nim zapisy do wystawionej oceny  zachowania.