• Informacje prawne

   • EduPage and the GDPR

    Aby dowiedzieć się, w jaki sposób strony EduPage spełniają wymogi RODO, odwiedź stronę poniżej: edupage.org/gdpr
     

    Polityka prywatności

    Ochrona danych osobowych na stronach EduPage traktowana jest bardzo poważnie. Odwiedź stronę poniżej, aby dowiedzieć się w jaki sposób chronione są Twoje dane osobowe: Polityka prywatności

     
    • Deklaracja dostępności

    • Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://podstawowazaniemysl.edupage.org/ Szkoły Podstawowej w Zaniemyślu.

     Data publikacji strony internetowej: 2018-03-08.
     Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2018-03-08.

     Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

     • filmy z wydarzeń szkoły nie zawierają napisów dla osób niesłyszących,

     • dokumenty z rozszerzeniem PDF są dokumentami bez możliwości edycji,

     • niektóre zdjęcia nie zawierają opisów alternatywnych,

     • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

     Wyłączenia:

     • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

     • część zdjęć i filmów zostało opublikowanych przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

     Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-02. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

     Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

      

     Informacje zwrotne i dane kontaktowe

     W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dorota Szymkowiak, e-mail: sekretariat@podstawowa.zaniemysl.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 61 2857 089. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Zaniemyślu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej sekretariat@podstawowa.zaniemysl.pl

     Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
     Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

     Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

      

     Dostępność architektoniczna

     Budynek: Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu ul. Poznańska 28, 63-00 Zaniemyśl

     Budynek składa się z dwóch skrzydeł. Do budynku głównego (korytarz A,B i C) prowadzą 3 wejścia, do skrzydła D prowadzą 2 wejścia. Wejście główne A oraz wejście do korytarza D jest częściowo dostosowane dla osób niepełnosprawnych – znajdują się podjazdy dla wózków, ale nie ma barier ochronnych wzdłuż podjazdów.

     Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia w części budynku – korytarz A, B i C. W korytarzu D dostęp jest jedynie do pomieszczeń stołówki i toalet. W budynku nie ma windy.

     Żadna toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

     Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

     Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

     W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

     Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.

      

     Budynek: Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu ul. Poznańska 12, Łękno, 63-020 Zaniemyśl

     Budynek szkoły znajduje się w parku. Do budynku dojeżdża się drogą utwardzoną. Są dwa wejścia, żadne nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy, żadna toaleta nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

      

     Dane teleadresowe szkoły

     - adres e-mail sekretariat@podstawowa.zaniemysl.pl
     - nr faxu 61 28-57-114,

     - nr telefonu na nr 61-28-57-089
     - adres: Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu, ul. Poznańska 28, 63-020 Zaniemyśl

      

     Raport o dostępności: Raport_o_stanie_zapewnienia_dostępności_-_Szkola_Podstawowa_w_Zaniemyślu